In samenwerking met het bestuur van TKV Tiel konden met inachtneming van de corona-maatregelen op zaterdag 21 augustus de jaarlijkse fokkersdag organiseren. Dit alles op een veilige manier in de welbekende accommodatie van deze vereniging.

Het programma van deze dag was als volgt:
10.00 uur Jongdierenkeuring van totaal 94 dieren, foktechnische adviezen en erkenningskeuring nieuwe kleurslag chocolade bij de Leghornkrielen.
12.30 uur Lunch in de vorm van een Chinees buffet.
13.15 uur Lezing door Klaas van der Hoek over het onderwerp 'Wat is inteelt en hoe is dat te voorkomen?'
14.00 uur Lezing door Geri Glastra over de digitale KLN hoenderstandaard.
14.30 uur Ledenvergadering
15.30 uur Afsluiten en opruimen

In de algemene Ledenvergadering kwam o.a. aan de orde: De overleden leden Herman Witbreuk en Tienco de Jager werden staande herdacht met een moment van stilte. De jaarverslagen van de voorzitter en penningmeester werden goedgekeurd en het bestuur werd op voordracht van de kascontrolecommissie decharge verleend. Als kascommissielid voor 2022 werd benoemd Tony Nilessen en als reservelid Daan Peters. De jubilarissen Derk Jan Abbas en Jan Mulder waren beiden 25 jaar lid maar helaas niet aanwezig. Victor Peters die in 2020 25 jaar lid van de NLC was maar toen niet aanwezig kon zijn op de fokkersdag was nu wel aanwezig en nam de NLC klok in ontvangst. Ook Herke Brinkman was in 2020 niet aanwezig maar dit jaar wel. Hij ontving een prachtig wandbord voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Geri Glastra, Albert ten Dam en Manfred Wiskamp waren allen aftredend en herkiesbaar. Zij werden door de vergadering onder luid applaus weer herkozen voor een nieuwe periode. Afgesproken werd dat we dezelfde districtshows aanhouden als van het seizoen 2020/2021 omdat deze vanwege corona niet doorgegaan zijn. Omdat er afgelopen jaar geen clubshow was, kon er geen clubkampioenen gehuldigd worden. Door afwezigheid van Johan Albada heeft Aalt van der Streek de chocolade leghornkrielen in zijn eentje beoordeeld.
Alvorens een advies uit te brengen naar de standaardcommissie wil Aalt op een later tijdstip de dieren samen met Johan Albada nogmaals beoordelen.
Winnaar van de jongdierenkeuring Leghorns werd Niels van Eck met een witte haan Nederlands type en bij de krielen won Daan Peters met een zwarte hen. Voor hen stond een zak voer klaar. De volgende fokkersdag is vastgesteld op 20 augustus 2022, ook weer in Tiel.


Herke Brinkman ontvangt het wandbord voor zijn 40-jarig lidmaatschap.
Victor Peters ontving de NLC klok en de felicitaties van de voorzitter voor zijn 25 jarig lidmaatschap van de NLC.